Varemerkerett

Høyesteretts dom 14. desember 2021, HR-2021-2480-A, (sak nr. 21-065762SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Olav Thon (advokat John Christian Elden) mot B, Madriku AS (advokat Vebjørn Krag Iversen)

Dommere: Falkanger, Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg, Steinsvik

I desember 2015 åpnet selskapet Madriku AS restauranten «Stortorvet Gjestgiveri» like ved Stortorget i Hamar sentrum. Olav Thon gikk, som eier av «Stortorvets Gjæstgiveri» i Oslo, til søksmål mot selskapet og styrets leder med krav om at all bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» og tilhørende logo skulle opphøre. Han gjorde gjeldende at bruken krenket hans enerett etter varemerkeloven, og at den dessuten var i strid med markedsføringsloven. Han krevde også økonomisk kompensasjon for den urettmessige bruken.

Høyesterett kom til at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke kunne vært registrert særskilt fordi det er beskrivende og uten særpreg. Ved denne vurderingen ble det lagt vekt på at navnet og dets visuelle utforming ikke ga kjennetegnet tilstrekkelig distinktivitet. Kjennetegnet nyter da ikke selvstendig vern som del av Thons registrerte varemerke. Høyesterett fant videre at «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke var innarbeidet som varemerke gjennom innarbeidelse i den relevante omsetningskretsen i Hamar-området.

Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» med tilhørende logo krenket heller ikke markedsføringslovens spesialbestemmelse om etterligningsvern, eller generalklausulen om god forretningsskikk.

Anken over lagmannsrettens frifinnende dom ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen