Ikke grunnlag for å få dekket sakskostnader der endringsvedtak skyldes forhold utenfor forvaltningens kontroll

Høyesteretts dom 21. desember 2021, HR-2021-2552-A, (sak nr. 21-095562SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Olav Lægreid), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Dommere: Falkanger, Kallerud, Falch, Østensen Berglund, Sæther

Forvaltningsloven § 36 ga ikke grunnlag for å kreve sakskostnader fordi endringen av et forvaltningsvedtak skyldtes forhold utenfor forvaltningens kontroll.

En kvinne med diagnosen ME hadde fått avslag på søknad om uføretrygd og på etterfølgende klage fordi vilkåret om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak ikke var oppfylt. Etter at slike tiltak var forsøkt, ble det klart at hun ikke evnet å gå ut i arbeidslivet. Nav Klageinstans omgjorde da sitt vedtak, og kvinnen fikk likevel innvilget uføretrygd. Kvinnen fremmet krav om sakskostnader knyttet til advokatutgifter som var pådratt i klageomgangen.

Høyesterett kom til at forvaltningsloven § 36 ikke ga hjemmel for å dekke kravet. Etter lovens ordlyd dekkes ikke sakskostnader der endringen skyldes forhold utenfor forvaltningens kontroll. Høyesterett pekte på at der omgjøringen skyldes feil i saksbehandlingen, avgjørelsesgrunnlaget, lovanvendelsen eller det foreligger andre ugyldighetsgrunner vil forholdene være innenfor forvaltningens kontroll. Det samme gjelder normalt der endringen skyldes en endret skjønnsvurdering eller nye rettslige, faglige eller politiske hensyn. Derimot vil forholdene ligge utenfor forvaltningens kontroll dersom omgjøringen skyldes at de faktiske omstendighetene har endret seg etter vedtakstidspunktet. Det er da som hovedregel ikke grunnlag for å tilkjenne sakskostnader, med mindre forvaltningen selv hadde kontroll over de faktiske omstendighetene som ledet til det endrede vedtaket. Skyldes omgjøringen opplysninger som belyser forholdene på vedtakstidspunktet, vil en part ha krav på dekning av sakskostnader i tilfeller hvor forvaltningen ikke har oppfylt sin utredningsplikt.

I dette tilfellet forelå rapporten fra arbeidstiltaket først etter at søknaden om uføretrygd var avslått og etter at klagen var behandlet første gang i klageinstansen. Høyesterett kom på denne bakgrunn til at de nye opplysningene lå utenfor forvaltningens kontroll.

Dommen gir veiledning om hvordan kontrollvilkåret i forvaltningsloven § 36 skal forstås.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen