Foreldelse av krav på tilbakebetaling av landsbruksstøtte

Høyesteretts dom 22. desember 2021, HR-2021-2571-A, (sak nr. 21-086055SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B (advokat Aslak Runde) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Dommere: Webster, Normann, Ringnes, Bergh, Thyness

Høyesterett kom til at krav på tilbakebetaling av uriktig utbetalt omleggingstilskudd til økologisk drift var foreldet, mens krav om tilbakebetaling som følge av avkorting ikke var foreldet.

A og B er gårdbrukere. De la om til økologisk drift og fikk innvilget omleggingstilskudd i to år. I flere år etter toårs-perioden søkte de og fikk utbetalt ytterligere omleggingstilskudd til tross for at de ikke hadde krav på det. Landbruksmyndighetene traff i medhold av forskrift om produksjonstilskudd vedtak om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd og avkorting i andre tilskudd. Avkortingen medførte at også deler av utbetalt berettiget tilskudd skulle tilbakebetales.

Spørsmålet i saken var når foreldelsesfristen begynner for tilbakebetalingskravene. Høyesterett kom til at kravene om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd må anses som obligasjonsrettslige tilbakesøkningskrav som oppstår og kan kreves tilbakebetalt på tidspunktet for feilutbetalingen. Det er mer enn tre år siden utbetalingene, og kravene er foreldet.

Høyesterett kom videre til at kravene om tilbakebetaling av avkortingsbeløp først oppstår på det tidspunkt det treffes vedtak om avkorting og tilbakebetaling. Foreldelse kan tidligst begynne å løpe fra dette tidspunktet. Disse kravene er ikke foreldet.

Saken reiste også spørsmål om opprinnelig ugyldige tilskuddsvedtak som følge av tiden som var gått siden de ble truffet, må anses som gyldige med den virkning at omgjøring er avskåret. Høyesterett viste til at A og B hadde forårsaket utbetalingene ved egen uaktsomhet, og at det var utvilsomt at vedtakene fortsatt var ugyldige.

Avgjørelsen gir avklaring om fristutgangspunktet for foreldelse av krav som fremmes av det offentlige etter vedtak. Videre gir avgjørelsen veiledning om adgangen til å omgjøre vedtak som er ugyldige som følge av innholdsmangel, når det er gått lang tid siden vedtakene ble truffet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen