Tilbakekall av oppholdstillatelse som følge av omgåelsesekteskap

Høyesteretts dom 22. desember 2021, HR-2021-2572-A, (sak nr. 21-096293SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Nadin Askeland Humlen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås)

Dommere: Øie, Normann, Ringnes, Bergh, Sæther

Utlendingsnemndas vedtak om tilbakekall var blitt kjent gyldig av tingretten og lagmannsretten. Høyesterett forkastet anke over lagmannsrettens rettsanvendelse.

En nå 47 år gammel mann kom til Norge i 2004. Han inngikk samme år ekteskap med en norsk kvinne. I 2006 fikk han oppholdstillatelse på grunnlag av ekteskapet. Tillatelsen ble senere fornyet flere ganger. I 2012 fikk han permanent oppholdstillatelse. Utlendingsnemnda fattet i 2019 vedtak om tilbakekall bygd på at ekteskapet ble ansett som et omgåelsesekteskap.

Hovedspørsmålet i saken for Høyesterett var om vilkårene etter utlendingsloven for at det skal foreligger et omgåelsesvedtak, var de samme også før någjeldende utlendingslov trådte i kraft i 2010. Høyesterett svarte bekreftende på dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen