Krav mot utbygger fra kjøpere av leiligheter i et eierseksjonssameie om retting av mangler ved felles garasjeanlegg, jf. bustadoppføringslova § 32

Høyesteretts dom 4. mars 2021, HR-2021-493-A, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Brit Sanness Torstein Sanness, Glenn Sverre Hellum, Torgeir Valdal, Laila Valdal, Roy Åsheim, Jan Christensens dødsbo, Per Kølner, Huiying Qian Kølner (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Dommere: Falkanger, Normann, Bergsjø, Arntzen, Thyness

Høyesterett kom til at bustadoppføringslova § 32 måtte tolkes innskrenkende. Den enkelte sameier kunne ikke kreve at utbygger rettet mangler i fellesareal. Et slikt søksmål måtte fremmes av styret, eventuelt av samtlige sameiere i fellesskap. Om løsningen kunne blitt en annen der retting praktisk sett bare hadde berørt de sameierne som hadde fremmet kravet, fant Høyesterett det ikke nødvendig å ta stilling til.

Saken gjaldt utbygging av et leilighetskompleks bestående av 30 leiligheter som var seksjonert i henhold til eierseksjonsloven. Utbygger sto både for utbygging og salg av leilighetene. Leilighetene ble solgt mens bygget var under oppføring, og kjøpernes mangelskrav var forankret i bustadoppføringslova. Kjøperne fikk enerett til bruk av en bestemt leilighet og rett til bruk av fellesarealene. Til hver eierseksjon fulgte det med en oppmerket garasjeplass i anleggets parkeringskjeller. Utbygger hadde erkjent at det forelå mangler knyttet til asfaltdekket i parkeringsanlegget, men bestred at den enkelte kjøper/seksjonseier kunne få dom for utbedring av mangel i fellesareal.

Avgjørelsen gir veiledning for tolkningen av bustadoppføringslova § 32. Dommen avklarer hvilke misligholdsbeføyelser kjøpere av leiligheter i et seksjonssameie kan gjøre gjeldende mot utbygger når det hefter mangler ved fellesareal.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen