Lovvalg ved oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-955-A, (sak nr. 20-160019SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 
A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Marie Nesvik)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Ringnes, Arntzen, Bergh

En amerikansk kvinne ble voldtatt på et Bahamas-registrert cruiseskip som seilte i internasjonalt farvann. Overgriperen er norsk statsborger og ble dømt for overtredelse av straffeloven § 292, jf. § 291, jf. § 5. Oppreisningskravet var pådømt sammen med straffekravet, jf. straffeprosessloven § 3. Lagmannsretten hadde tilkjent skadelidte 150 000 kroner i oppreisning.

Høyesteretts vurdering var at skadestedets rett, som er lagt til grunn som hovedregel for lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt, ikke er en «fast» lovvalgsregel for oppreisningskrav med grunnlag i alvorlige integritetskrenkelser, som fremmes i forbindelse med en straffesak. Lovvalget må følgelig avgjøres etter den regelen som er utgangspunktet i norsk internasjonal privatrett – Irma Mignon-formelen. EU-forordningen Roma II ville ikke føre til en annen konklusjon.

Høyesterett kom videre til at forholdet har nærmest tilknytning til Norge, og la her vekt på at skadevolder er norsk statsborger, og at oppreisningskravet er pådømt av norsk domstol i forbindelse med straffesaken. Tilknytningen til Bahamas er fjern, og har bare grunnlag i at skipet er registrert i denne statens skipsregister.

Skadevolderes anke ble etter dette forkastet.

Dommen avklarer lovvalg ved krav om oppreisningserstatning ved alvorlige integritetskrenkelser.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen