Årsakssammenheng og økonomisk tap ved styreansvar

Høyesteretts dom 5. mai 2021, HR-2021-967-A, (sak nr. 20-164391SIV-HRET), sivil sak, anke over dom
A, B, C (advokat Asbjørn Breistein) mot Landskapsentreprenørene AS (advokat Leif Oscar Olsen)

Dommere: Indreberg, Bull, Bergsjø, Falch, Høgetveit Berg

Høyesterett frifant tre styremedlemmer for et erstatningskrav fremsatt av en selskapskreditor, med den begrunnelse at styremedlemmenes uaktsomhet ikke hadde påført kreditoren noe økonomisk tap.

Lagmannsretten hadde kommet til at styremedlemmene uaktsomt hadde unnlatt å opplyse kreditoren – en underleverandør i et løpende kontraktsforhold – om selskapets svake økonomiske stilling. Spørsmålet om ansvarsgrunnlag forelå, var endelig avgjort av lagmannsretten.

Den erstatningen lagmannsretten hadde tilkjent, tilsvarte de vederlagene kreditoren hadde opptjent etter at uaktsomheten oppsto, og som kreditoren ikke hadde fått betalt verken av selskapet eller konkursboet.

Høyesterett kom til at erstatningen måtte utmåles annerledes: Den måtte tilsvare økningen i kreditorenes ubetalte fordringer i selskapet i perioden fra uaktsomheten først oppsto til konkursen. Fordi den utestående fordringsmassen i dette tilfellet var blitt redusert i perioden, ble styremedlemmene frifunnet.

Dommen gir veiledning om hvordan økonomisk tap skal utmåles i et tilfelle hvor styremedlemmer er erstatningsansvarlig ovenfor en selskapskreditor.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen