Høyesterett - straff

Lagmannsrettens ankenektelse i alvorlig straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2021, HR-2021-2058-A, (sak nr. 21-096814STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Frode Sulland), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth)

«Nav-saken» - Frifinnelse i gjenopptatt straffesak om trygdebedrageri

Høyesteretts dom 2. juli 2021, HR-2021-1453-S, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet og advokat John Christian Elden). Møter i saken: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Forsettskravet ved drap

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1207-A, (sak nr. 21-019432STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Daniel Sollie) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling

Høyesteretts dom 28. mai 2021, HR-2021-1155-A, (sak nr. 20-178462STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Øivind Sterri) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Tillatelse til lyd- og bildeopptak av NAV-saken

Høyesteretts beslutning 26. mai 2021 med hjemmel i straffeprosessloven § 54, HR-2021-1121-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden). Møter i saken etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat...

Storkammerbehandling av gjenopptatt sak om trygdebedrageri

Høyesteretts beslutning 11. mai 2021, HR-2021-1003-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved brudd på besøksforbud

Høyesteretts dom 20. april 2021, HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland)

Straff for langvarig ulovlig opphold i Norge

Høyesteretts dom 15. april 2021, HR-2021-798-A, (sak nr. 20-182431STR-HRET) A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Straffutmåling ved brannstiftelse i boligblokk

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Krav fra pressen om innsyn i dokumenter i en avsluttet straffesak

Høyesteretts kjennelse 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb

Høyesteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Til toppen