Kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling

Høyesteretts dom 28. mai 2021, HR-2021-1155-A, (sak nr. 20-178462STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Øivind Sterri) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Dommere: Webster, Falkanger, Bergh, Østensen Berglund, Thyness

Høyesterett kom til at gjentatte kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). De domfelte fikk kompensasjon for dette i form av utvidet varetektsfradrag.

I 2020 ble det anerkjent at den praksis som til da hadde vært gjeldende i norske fengsler med rutinemessig kroppsvisitasjon – full avkledning med inspeksjon av hele kroppen – kunne medføre brudd på EMK artikkel 3. Dette kom blant annet til uttrykk ved at Kriminalomsorgsdirektoratet i september 2020 gjennomførte en praksisendring og fastsatte at kroppsvisitasjon ikke lenger skulle kunne finne sted rutinemessig.

Denne saken gjaldt kroppsvisitasjoner foretatt før praksisendringen. De tre domfelte var kroppsvisitert henholdsvis 140, 129 og 73 ganger. Alle visitasjonene var gjennomført på rent rutinemessig grunnlag – uten det var foretatt noen vurdering knyttet til den enkelte innsatte eller til omstendighetene i det enkelte tilfellet, og heller ikke situasjonen i fengselet. Det forelå da brudd på EMK artikkel 3.

I samsvar med Høyesteretts dommer 5. november 2020, HR-2020-2136-A og HR 2020 2137 A, ble kompensasjon gitt med én dag ekstra varetektsfradrag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.

Saken bidrar til å avklare hvilke krav som følger av EMK når det gjelder gjennomføring av kroppsvisitasjoner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen