Oppholdsforbud med elektronisk kontroll – såkalt omvendt voldsalarm

Høyesteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1434-A, (sak nr. 21-040924STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Ryengen)

Dommere: Webster, Falkanger, Bergsjø, Arntzen og Thyness

En mann som var funnet skyldig i vold og trusler mot tidligere samboer og kone, ble blant annet dømt til ikke å oppholde seg i en sone som lå innenfor ti minutters kjøring fra fornærmedes bosted. Vilkårene for å føre elektronisk kontroll med at oppholdsforbudet ble etterlevet, var oppfylt, jf. straffeloven § 57 femte ledd. Ved fastleggelsen av sonens størrelse ble det foretatt en forholdsmessighetsvurdering, der hensynet til fornærmedes behov for trygghet ble veiet mot ulempene den domfelte ville ha ved ikke å kunne oppholde seg der. I denne sammenheng ble det særlig lagt vekt på risikoen for fornærmede og domfeltes muligheter til å ha samvær med sine barn.

Dommen klargjør vurderingstemaene i straffeloven § 57 om oppholdsforbud med elektronisk kontroll. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen