Stefar idømt fengsel i åtte måneder og 80 000 kroner i oppreisning for seksuelt overgrep mot stedatter

Høyesteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1438-A, (sak nr. 21-016217STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
A (advokat Miriam Kristine Grimstad) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Kristine Knutsen-Berge)
II.
A (advokat Miriam Kristine Grimstad) mot B (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Kallerud, Østensen Berglund og Høgetveit Berg

En stefar befølte sin vel 16 år gamle stedatter uten hennes samtykke. Hun var i en vanskelig livssituasjon, og stefarens tillitsbrudd var grovt.

Stefaren var tidligere domfelt for mishandling i nære relasjoner i en annen familiekonstellasjon. Høyesterett kom til at den handlingen han nå ble domfelt for, ikke er av «av samme art». Bestemmelsen i straffeloven § 79 bokstav b om forhøyet strafferamme kom derfor ikke til anvendelse. Derimot falt forholdet inn under straffeloven § 77 bokstav k fordi handlingen var «begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken».

I dommen er det uttalelser om betydningen av begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg hvor en anke over straffutmålingen ikke er tillatt fremmet.

Fornærmedes psykiske skade falt inn under skadeserstatningsloven § 3-5 bokstav a, og oppreisningserstatning ble tilkjent med 80 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen