Rekkevidden av unntaket for «humanitær bistand» i utlendingsloven § 108 sjette ledd

Høyesteretts dom 1. september 2021, HR-2021-1774-A, (sak nr. 21-062245STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Noer, Bergsjø, Ringnes

A hadde hatt to utlendinger med ulovlig opphold i Norge boende i tre døgn. Spørsmålet i saken var om forholdet var omfattet av straffritaket i utlendingsloven § 108 sjette ledd, som bestemmer at «[d]en som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold». Unntakene i bestemmelsens bokstav a og b var ikke aktuelle.

Høyesterett uttalte at «humanitær bistand» kan beskrives som uegennyttig hjelp til dekning av fysiske livsnødvendigheter og tilgrensende medmenneskelige behov. Helsehjelp og omsorgstjenester, mat og klær samt husvære er eksempler på bistand som er omfattet. Dersom bistanden skjer mot vederlag som utlendingen yter i form av penger, arbeid eller tjenester, er man utenfor rammen for «humanitær bistand», i hvert fall dersom gjenytelsen ikke er ubetydelig.

Lagmannsrettens konklusjon var at A ikke hadde ytet «humanitær bistand», og begrunnet dette blant annet i at bistanden var en vennetjeneste, og at utlendingene kunne ha tatt opphold på asylmottak. Høyesteretts syn var at dette var basert på gal lovanvendelse, og opphevet domfellelsen for overtredelse av utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav a.

A var rettskraftig dømt i tingretten for overtredelse av utlendingsloven §108 tredje ledd bokstav a for å ha hatt en av utlendingene i arbeid i sin butikk én dag, samt for overtredelse av tolloven for omsetning av 1 400 ufortollede sigaretter. Høyesterett utmålte straffen for disse forholdene til en bot på 30 000 kroner.

Dommen gir veiledning om rekkevidden av straffritaket for «humanitær bistand» i utlendingsloven § 108 sjette ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen