Straff for bruk av arbeidskraften til en utlending som manglet rett til å ta arbeid i Norge

Høyesteretts dom 2. september 2021, HR-2021-1780-A, (sak nr. 21-083612STR-HRET), straffesak, anke over dom.

X AS (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Alf Butenschøn Skre)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bull, Falch, Høgetveit Berg

En utlending var på besøk hos sin bror som bodde i Norge og drev et foretak som blant annet pusset opp leiligheter. Utledningen oppholdt seg lovlig i Norge, men hadde ikke oppholdstillatelse som ga rett til å ta arbeid. Ved en anledning kjøpte han inn to malingsspann og transporterte dem til en leilighet som brorens foretak holdt på å pusse opp. Foretaket ble ilagt en bot for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a, som setter straff for bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen mangler nødvendig oppholdstillatelse.

Høyesterett mente at forholdet ble rammet av bestemmelsen. Den rammer også utføring av enkeltstående og kortvarige oppgaver. Det må riktignok avgrenses mot vennetjenester og ordinære håndsrekninger som er utslag av dagliglivets forventinger til god adferd medmennesker imellom. Høyesterett var imidlertid enig med lagmannsrettens flertall i at det som her hadde skjedd, ikke var en slik vennetjeneste eller håndsrekning. Etter Høyesteretts mening var det grunn til å reagere med foretaksstraff, men boten ble satt ned fra 60 000 kroner til 30 000 kroner.

Dommen gir veiledning om forståelsen av utlendingslovens forbud mot bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har rett til å ta arbeid i Norge, og om bøtenivået ved overtredelse av forbudet. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen