Spørsmål om forvaring eller tidsbegrenset fengselsstraff for ung lovbryter

Høyesteretts dom 7. oktober 2021, HR-2021-1963-A, (sak nr. 21-088512STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Thale Thomseth)

Dommere: Falkanger, Bull, Falch, Østensen Berglund, Thyness

En mann som var 19 ½ år på gjerningstidspunktene, var dømt for i løpet av én drøy måned å ha tent på tre garasjer i nabolaget der han bodde. Den ene brannstiftelsen kunne ført til tap av menneskeliv, mens de øvrige to førte til store materielle ødeleggelser.

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i seks år, mens lagmannsretten idømte forvaring. Høyesterett viste til at terskelen for forvaring skal være høy, og fant at grunnvilkåret for forvaring ikke var oppfylt. Ved vurderingen ble det særlig vist til hans unge alder. Det ble også lagt vekt på at domfelte, til tross for psykiske utfordringer og tidligere vansker med rus, i liten grad hadde mottatt behandling. Han hadde sluttet tidlig på skolen og ikke vært i jobb, og manglet derfor den læringen og modningsprosessen som dette kunne bidratt til. Ettersom han ikke var tidligere domfelt, hadde han heller ikke fått noen korreksjon gjennom bruk av fengselsstraff. Samlet fant Høyesterett det vanskelig å legge til grunn at en lang fengselsstraff vil være uten betydning for hans fremtidige atferd. En enstemmig Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i seks år.

Dommen gir veiledning om bruk av forvaring overfor unge lovbrytere.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen