Kontaktforbud med elektronisk kontroll opprettholdt av Høyesterett

Høyesteretts dom 5. november 2021, HR-2021-2151-A, (sak nr. 21-102906STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Dommere: Indreberg, Matheson, Kallerud, Falch, Thyness

Tiltalte var domfelt for menneskehandel ved at han hadde utnyttet fornærmede til prostitusjon. Han var også domfelt for ved flere anledninger å ha krenket hennes privatliv gjennom opplysninger på sosiale medier og for å ha brutt besøksforbud. Høyesterett kom til at elektronisk kontroll var nødvendig for å beskytte fornærmede, og at det ikke var et uforholdsmessig inngrep.

Flertallet på fire dommere kom til at forbudssonen det første året etter Høyesteretts dom også burde omfatte tiltaltes hjem, og deretter en mindre sone i det påfølgende året. Etter mindretallets oppfatning ville det i denne saken være et uforholdsmessig inngrep å fastsette forbudssonen slik at tiltalte måtte flytte.

Dommen avklarer flere rettslige spørsmål knyttet til idømmelse av elektronisk kontroll av kontaktforbud og gir veiledning for når retten kan idømme slik kontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen