Lovbrudd under soning faller utenfor reglene om kriminalitet begått av prøveløslatte

Høyesteretts dom 14. desember 2021, HR-2021-2481-A, (sak nr. 21-118930STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Indreberg, Matheson, Kallerud, Høgetveit Berg, Steinsvik

Høyesterett slo fast at straffegjennomføringsloven § 45 første ledd første punktum ikke kunne anvendes for et lovbrudd den domfelte begikk mens han sonet fengselsdom. Lovbruddet begått under soning ga derfor ikke retten hjemmel til å bestemme at resttiden etter den tidligere dommen skulle sones.

Domfelte hadde også begått et lovbrudd i prøvetiden etter at han var prøveløslatt, og dette ga grunnlag for å fastsette en fellesstraff som omfattet deler av reststraffen etter forrige dom.

Dommen avklarer anvendelsesområdet for straffegjennomføringsloven § 45 første ledd første punktum.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen