Høyesterett opphever lagmannsrettens frifinnende dom i sak om grovt bedrageri og markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom 20. desember 2021, HR-2021-2539-A, (sak nr. 21-109280STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Hans Peder Bjerke)

Dommere: Webster, Falkanger, Noer, Bergh, Thyness

Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom bygde på en uriktig anvendelse av reglene om subjektiv skyld som vilkår for straffansvar.

Utgangspunktet for saken er en avtale der enkelte selgere av aksjer i et større selskap ble gitt en prisgaranti som skulle tre i kraft dersom kjøperen senere kjøpte aksjer fra andre selgere til en høyere pris. Lagmannsretten fant det bevist at det var blitt gjennomført aksjesalg som utløste prisgarantien, men som var blitt holdt skjult for de tidligere selgerne. Én av opprinnelig tre tiltalte er ved lagmannsrettens dom rettskraftig domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. En annen tiltalt ble rettskraftig frifunnet i tingretten.

Saken for Høyesterett gjaldt den tredje tiltalte. Lagmannsrettens flertall bygde frifinnelsen av ham på at det ikke var bevist at han hadde tilstrekkelig kunnskap om hvem som var den reelle kjøperen ved de senere aksjesalgene. Høyesterett kom til at flertallet i lagmannsretten i denne sammenheng hadde anvendt reglene om tiltaltes kunnskap – skyldkravene – på en uriktig måte. For det første var drøftelsen av forsett ufullstendig ved at skyldformen eventuelt forsett ikke var behandlet. For det andre hadde lagmannsrettens flertall ikke anvendt reglene om straffansvar på grunnlag av uaktsomhet på en riktig måte.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen