Straffutmåling for grovt bedrageri og uriktig forklaring i forbindelse med krav om refusjon etter reglene i midlertidig forskrift om lønnskompensasjon for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høyesteretts dom 21. desember 2021, HR-2021-2556-A, (sak nr. 21-135641STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Stoltenberg)

Dommere: Webster, Normann, Bergsjø, Bergh, Thyness

Både tingretten og lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav b (grovt bedrageri) og straffeloven § 221 første ledd (uriktig opplysning til offentlig myndighet) til fengsel i ni måneder. Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen.

Domfelte hadde fått utbetalt lønnskompensasjon fra Nav med i underkant av 500 000 kroner. Han hadde uriktig opplyst at han hadde utbetalt lønn til tolv personer som angivelig var ansatt i hans virksomhet. Høyesterett kom til at straffen måtte skjerpes utover straffenivået for grovt bedrageri i tilknytning til offentlige støtteordninger. At domfelte hadde gitt uriktige opplysninger til Nav, ble også ansett skjerpende.

Avgjørelsen har betydning ved utmålingen av straff for grovt bedrageri ved misbruk av offentlige støtteordninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen