Reineier ble dømt for grovt bedrageri ved å oppgi uriktig reintall i søknad om tilskudd

Høyesteretts dom 22. desember 2021, HR-2021-2580-A, (sak nr. 21-109906STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Jørn Henning Bremnes) mot A (advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok)

II. A (advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Jørn Henning Bremnes)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Arntzen, Høgetveit Berg, Thyness

Reineierens krav om at saken skulle avvises fordi han allerede var blitt straffet ved å måtte tilbakebetale tilskuddet, førte ikke fram.

Høyesterett fastsatte i dommen at terskelen for momentet «betydelig økonomisk skade» – som inngår i vurderingen av om et bedrageri er grovt, heretter skal være halvannen gang grunnbeløpet på gjerningstidspunktet.

Saken var blitt meget gammel, og hadde blant annet ligget lenge ubehandlet hos politiet. Dette var brudd på retten til å få sin sak behandlet innen rimelig tid, og straffen ble derfor satt til betinget fengsel i 30 dager.

Dommen har betydning for fastsettelsen av terskelen for «betydelig økonomisk skade» i straffeloven 1902 § 271 andre ledd, nå straffeloven § 372.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen