Tolking av uttrykket «betydelig skade» i straffeloven § 11

Høyesteretts dom 6. mai 2021, HR-2021-974-A, (sak nr. 21-012704STR-HRET), straffesak, anke over dom.
A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristin Røhne)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Kallerud, Falch, Steinsvik

Sykemelding i 13 uker etter en trafikkulykke ble ansett som en «betydelig skade» i form av «langvarig sykdom» etter definisjonen i straffeloven § 11. Domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 280 – uaktsom forvoldelse av betydelig skade på en annens kropp eller helse – ble dermed opprettholdt.

Høyesterett kom til at en «sykdom» i alminnelighet vil være «langvarig» slik dette uttrykket skal forstås i straffeloven § 11 dersom den varer i omkring tre måneder eller mer. Tilstanden må i hele perioden være så alvorlig at den faller inn under lovens uttrykk «sykdom». Ved denne vurderingen vil det i normaltilfellene kunne tas utgangspunkt i hvor lang sykemeldingen er, eller ville vært om fornærmede var i arbeid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen