Sivilprosess, rettslig interesse

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 11. oktober 2021, HR-2021-1987-U, (sak nr. 21-129971SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Najmuddin Faraj Ahmad (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten
v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Øie, Falkanger, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen