Opphevelse av straffedom på grunn av inhabilitet hos lagdommer

Høyesteretts ankeutvalgs dom 25. juni 2021, HR-2021-1362-U, (sak nr. 21-088255STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Ole Magnus Strømmen) mot Påtalemyndigheten

Skoghøy, Bergh, Østensen Berglund

Til toppen