Straffeprosess. Om innleggelse til tvungen rettspsykiatrisk observasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juli 2021, HR-2021-1584-U, (sak nr. 21-090430STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A  (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Påtalemyndigheten                   

Dommere: Falkanger, Bergh,Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet:

Til toppen