Anke over bruk av tolk, domsgrunner og straffutmåling i sak om grove tyverier – mobil vinningskriminalitet. Ankerett.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. september 2021, HR-2021-1913-U, (sak nr. 21-113101STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Jonas Billington Saeme) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Falch, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen