Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. oktober 2021, HR-2021-2071-U, (sak nr. 21-145116STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Christian Norgaard) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jan Tallaksen)

Dommere: Falkanger, Falch, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen