Frifinnelse for straff på grunn av foreldelse og utmåling av straff for seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs dom 13. april 2021, HR-2021-770-U, (sak nr. 21-007591STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye) mot A (advokat Trond Pedersen Biti)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen