KNM Helge Ingstad - om hvilke påstandsgrunnlag som skal behandles i et erstatningssøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-159-U, (sak nr. 21-002946SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.
Twitt Navigation Limited (advokat Lars Inge Ørstavik) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen