Oppfriskning. Adgangen til å pålegge part å stille sikkerhet i medhold av konkursloven § 118.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. august 2021, HR-2021-1765-U, (sak nr. 21-091110SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Plan-Evo Int AS (advokat Terje Holst Stifjell) mot Indore Chemical OU (Estland),
A, B (advokat Eirik Andre Simonsen)

Dommere: Matningsdal, Arntzen, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen