Staten tillates å opptre som partshjelper for Trondheim kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2021, HR-2021-1903-U, (sak nr. 21-093372SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Trondheim kommune (Trondheim kommune v/Kommuneadvokaten v/advokat Øystein Block), KS - Kommunesektorens organisasjon (partshjelper)
(advokat Øyvind Renslo) mot Ryde Technology AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Dommere: Matheson, Arntzen, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen