Tvist om ankesummens verdi i sak om erstatning for ærekrenkende utsagn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. mars 2021, HR-2021-430-U, (sak nr. 21-015440SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Per Danielsen)

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen