Begjæring om utsatt iverksettelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse og samværsfastsettelse

Høyesteretts kjennelse 25. mars 2021, HR-2021-667-F, (sak nr. 21-037597SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B (advokat Johannes Wegner Mæland) mot X kommune (advokat Thomas Øien Eibakk)

Dommer: Espen Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen