Krav om plassering i et konkret fosterhjem i sak etter barnevernloven § 7-24

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. april 2021, HR-2021-706-U, (sak nr. 21-042040SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

X kommune (advokat Reidar Andresen) mot A (advokat Lene Hamre Høyendahl v/advokatfullmektig Hilde Weik Kortner), B (advokat Tone Agnes Norderval)

Dommere: Webster, Matheson, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen