Begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-78-U, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Dommere: Kallerud, Bergsjø, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen