Nyheter

Vil du følge et rettsmøte?

25.11.2021 De fleste rettsmøtene i Høyesterett går for åpne dører og kan følges av publikum i salen. Husk likevel godt smittevern.

Fagsamling om samspillet mellom domstolene

23.11.2021 Uavhengighet, rettssikkerhet og samspill mellom instansene. Dette var stikkordene da dommere fra tingretter, lagmannsretter og Høyesterett møttes til fagsamling i Høyesteretts hus.

Advokatveiledningen er oppdatert

11.11.2021 Høyesterett har oppdatert Advokatveiledningen. Endringene gjelder blant annet papirutdrag og enkelte punkter om saksforberedende møte. 

Besøk og omvisingar

05.11.2021 Denne veka har vi opna opp for litt større grupper på besøk i Høgsteretts Hus. Vi har teke imot Sjefskurset til Forsvarets høgskole, aspirantane i Utanriksdepartementet og ein delegasjon frå Litauen.

Salene åpner for publikum

14.10.2021 Fra mandag 18. oktober vil det ikke lenger være begrensninger på antall publikum i rettssalene i Høyesteretts hus.

Knut Erik Sæther tiltrådte i dag som dommer i Høyesterett

01.10.2021 Sæther kommer fra stilling som assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i enhet for strafferett og prosess i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og dommerfullmektig ved Kongsberg sorenskriverembete.

Festskrift til Magnus Matningsdal

30.09.2021 Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal fikk onsdag 29.09.2021 overrakt festskriftet «Med ære og samvittighet» under et arrangement ved Universitet i Bergen. Festskriftet er utgitt i anledning hans 70-årsdag.

Fylkestur til Hordaland

23.09.2021 Sidan Høgsterett har heile Noreg som rettskrins, gjestar Høgsterett kvart år eit av landets fylke. Føremålet er å møte menneske og institusjonar landet rundt og samle kunnskap om regionale tilhøve innanfor offentleg og privat sektor.

Utnevnelse av dommer ved Høyesterett

18.06.2021 Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er i statsråd i dag utnevnt til dommer ved Norges Høyesterett. Han har tidligere jobbet hos kommuneadvokaten i Oslo og i Justisdepartementets lovavdeling før han ble utnevnt til assisterende riksadvokat i 2012.

Storkammerbehandling av gjenåpnet sak om trygdebedrageri

26.05.2021 Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 19. mars 2020 gjenåpning av Høyesteretts dom HR-2017-560-A, der en person ble dømt for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri for ikke å ha opplyst NAV om flere opphold i Italia da han mottok arbeidsavklaringspenger.

Søkere til dommerembete

21.04.2021 Det er fem søkere til høyestererettsdommerembetet som har vært utlyst som følge av at dommer Magnus Matningsdal fratrer for aldersgrensen 1. oktober 2021.

Betydningen av planlagt nedetid på domstolenes IKT-systemer

12.03.2021 Domstoladministrasjonens felles IKT-systemer for domstolene vil være utilgjengelige enkelte perioder i april, mai og juni. Høyesterett vil være i full virksomhet under nedetiden, men det må benyttes andre kommunikasjonskanaler enn vanlig.

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!

06.02.2021 6. februar, blir samanes nasjonaldag markert i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Dagen blir feira til minne om det første samiske landsmøtet – i Trondheim – som opna 6. februar 1917. Dagen har sidan 2003 vore offisiell flaggdag i Noreg.

Betenkning til Stortinget – mottatte skriftlige innlegg

30.01.2021 For å legge forholdene til rette for at ulike syn på spørsmålet kommer til uttrykk og dermed bidra til en så god opplysning av saken som mulig, har Høyesterett besluttet å åpne for at interesserte kan inngi skriftlig innlegg i saken.

Studentvikariat i Høyesteretts juridiske utredningsenhet

13.01.2021 I Høyesteretts juridiske utredningsenhet er det ledig 1-2 vikariater for studenter for en periode på 4-6 uker. Vikariatene gjennomføres normalt i tilknytning til studiestedenes sommerferie. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Høyesterett har i dag oppdatert Advokatveiledningen

11.01.2021 Advokatveiledningen ble lansert i mai 2018 og har siden den gang vært endret flere ganger. Den revisjonen som nå er foretatt er ikke spesielt omfattende, men de endringene som er gjort, er likevel til dels sentrale. Vi vil spesielt trekke frem følgende punkter:

Høyesterett i storkammer behandler 25. til 31. august spørsmål om vindkraftutbygging i reindriftsområde

13.08.2021 Saken gjelder anker fra Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen mot Fosen Vind DA og fra Statnett SF mot Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen over Frostating lagmannsretts overskjønn av 8. juni 2020, samt videre anke fra Fosen Vind DA mot de to reinbeitedistriktene over samme overskjønn for så vidt gjelder rettsanvendelsen i spørsmålet om økonomisk tap og tilpasningsplikt.

Pressefrokost i Høyesterett mandag 11. januar 2021 kl. 09.30–11.30

07.01.2021 Det er sentralt for Høyesterett å være en åpen domstol. For å legge til rette for godt samarbeid og god dialog med pressen, inviterer vi som tidligere år til pressefrokost. Arrangementet vil bli gjennomført digitalt. Flere av Høyesteretts dommere vil delta, og vi har også denne gangen bedt om et innlegg fra pressen.

Pressemelding frå Høgsterett i ACER-saka

05.01.2021 Høgsterett i plenum går onsdag 13. januar 2021 kl. 09.00 i gang med ankeforhandling i sak nr. 20-072085SIV-HRET mellom Nei til EU og staten ved Utanriksdepartementet om innlemming av EUs reglar i energimarknadspakke III i EØS-avtalen. Saka for Høgsterett gjeld spørsmål om søksmålet må avvisast frå domstolane.

Dom i «klimasøksmålet»

22.12.2020 Høgsteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2472-P, (sak nr. 20-051052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden, Naturvernforbundet (partshjelpar) og Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelpar) (advokat Emanuel Feinberg og advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted, rettsleg medhjelp...

Dommaranes nei

21.12.2020 Den 21. desember markerer Høgsterett at det er 80 år sidan dommarane i desember 1940 sa frå seg embeta sine i protest mot okkupasjonsmakta. Denne handlinga framstår for ettertida som den viktigaste og mest vidtrekkande i Høgsteretts historie.

Avgjørelse i «klimasøksmålet»

18.12.2020 Høyesterett i plenum behandler anke fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet i det såkalte klimasøksmålet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon er partshjelpere til fordel for de ankende parter. Dom i saken blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember 2020 kl. 09.00.

Eirik Jensens anke behandles ikke

10.11.2020 Høyesteretts ankeutvalg har avgjort anken fra Eirik Jensen, som i Borgarting lagmannsretts dom 19. juni 2020 ble funnet skyldig i medvirkning til grov narkotikaforbrytelse under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon. For disse forhold og noen mindre overtredelser av våpenlovgivningen ble Jensen dømt til fengsel i 21 år og inndragning av utbytte med 1 418 000 kroner.  Høyesterett...

Pressemelding frå Høgsterett i klimasøksmålet

27.10.2020 Sak nr. 20-51052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom: Partar: Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet. Høgsterett i plenum behandlar 4.–12. november 2020 ankesak mellom dei ovannemnde partane. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon har erklært partshjelp til fordel for Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden (miljøorganisasjona...

«Åpen dag» på Instagram

25.10.2020 Hvert år, omkring 25. oktober, arrangerer Council of Europe European Day of Justice (Rettens dag). I den anledning inviterer Høyesterett vanligvis til åpen dag med omvisning i bygget og foredrag om Høyesteretts virksomhet. På grunn av COVID-19-situasjonen ser vi oss dessverre nødt til å utsette årets åpne dag, men vi ønsker likevel å gi dere en digital omvisning i bygget vårt i story på vår...

Jens Edvin A. Skoghøy tiltredde i dag som dommar i Høgsterett

12.10.2020 Han kjem frå stilling som professor i rettsvitskap ved Universitetet i Tromsø. Dette er Skoghøys andre periode som dommar i Høgsterett. Han var òg dommar frå 1998 til 2017.   Skoghøy er fødd i 1955 i Tromsø. Han voks opp på Ringvassøya i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Kurs for advokater i ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

05.10.2020 For første gang tilbyr JUS kurset «Ankeforberedelse og prosedyre» digitalt! Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas...

Ledige utgreiarstillingar

02.10.2020 I juridisk utgreiingseining er det ledig to til tre åremål som utgreiar. Utgreiingseininga arbeider for dommarane i Høgsterett. Arbeidet omfattar både sakene i Høgsteretts ankeutval og i avdelingane i Høgsterett. I tillegg har utgreiarane andre, varierte oppdrag for justitiarius, dommarane og direktøren.

Renholder i Administrativ enhet

23.09.2020 Det er ledig en fast stilling som renholder i Administrativ enhet. Hovedarbeidsoppgavene vil være daglig renhold og vedlikeholdsoppgaver i Høyesteretts Hus, samt periodisk renhold og hovedrengjøring. I tillegg har renholderne oppgaver knyttet til rydding og oppvask på minikjøkken, og de bistår med forberedelser, servering og rydding/oppvask i forbindelse med besøk og arrangementer. Renholderne...

Høyesterett i tre avdelinger i oktober

16.09.2020 I koronapandemiens første fase ble alle ankeforhandlinger i Høyesterett stanset en kort periode i påvente av lovhjemler og tekniske løsninger som åpnet for å  behandle sakene ved fjernmøte eller skriftlig. Dette førte til en viss forskyvning av saker. Høyesterett har snart berammet så mange saker i høst som våre to rettssaler («de to avdelingene») kan romme. I tillegg skal Høyesterett settes i...

Plenumsbehandling av spørsmålet om Nei til EUs søksmål mot staten skal avvises

09.09.2020 Justitiarius Toril M. Øie besluttet 9. september 2020 at Nei til EUs anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. mars 2020 skal behandles i plenum. Lagmannsretten kom til at søksmål fra Nei til EU om gyldigheten av forskrifter som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett måtte avvises. Ankeforhandlingen i Høyesterett avholdes 13. – 18. januar 2021.

Høyesterett gjenopptar ordinære muntlige ankeforhandlinger

06.08.2020 Fra og med uke 33 vil Høyesterett gjennomføre ordinære muntlige ankeforhandlinger. Det gjelder særlige smitteverntiltak i Høyesteretts Hus, og alle som skal inn i bygningen må gjøre seg kjent med og følge disse, se smitteverntiltak i Norges Høyesterett . Smitteverntiltakene innebærer at det er store plassbegrensninger i rettssalene. Ankeforhandlingene kan også følges via fjernmøte, og publikum...

Eirik Jensens anke over fortsatt fengsling forkastet

03.08.2020 Høyesteretts ankeutvalg kom til at lagmannsretten hadde forstått straffeprosessloven § 172 riktig, og at fengslingen verken var i strid med EMK artikkel 6 eller EMK artikkel 7. Det er tilstrekkelig grunn til å holde Jensen fortsatt fengslet at en eventuell løslatelse av ham er «egnet til» å støte allmennhetens rettsfølelse. Beviser for at allmennhetens rettsfølelse faktisk blir krenket, kreves...

Foreleggelse for EFTA-domstolen i sak om trygdebedrageri

07.07.2020 Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker gjenåpnet 19. mars 2020 Høyesteretts dom 15. mars 2017, der A ble dømt til fengsel i 75 dager for grovt uaktsomt grovt bedrageri ved at han mottok arbeidsavklaringspenger uten å opplyse om flere opphold i Italia.

Høyesterett à jour ved rettsferiens start

26.06.2020 I Norge varer rettsferiene fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. Høyesteretts ankeutvalg behandler saker som normalt under hele rettsferieperioden.

Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

05.06.2020 Høyesterett behandler 9. til 11. juni 2020 sak nr. 19-152294SIV mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i forbindelse med at renholdsarbeidet ble satt ut på anbud. NHO er partshjelper for arbeidsgiver, mens Norsk tjenestemannslag er partshjelper for arbeidstakerne. Høyesterett skal blant annet ta stilling til hvilke rettigheter og...

75 år sidan Høgsteretts gjenopning etter okkupasjonen

14.05.2020 Den 14. mai 1945 kunne justitiarius Paal Berg erklære Noregs Høgsterett for gjenopna etter okkupasjonen. H. K. H. kronprins Olav var til stades under den høgtidlege gjenopninga. Det same var alle dommarane med unntak av dommar Emil Stang. Han vart plassert i konsentrasjonsleir i Tyskland under krigen og var på dette tidspunktet ikkje komen heim. Ei rekkje andre prominente gjestar var også til...

Økt bruk av overskrifter i avgjørelser

13.05.2020 Høyesterett fortsetter arbeidet med å bedre lesbarheten av domstolens avgjørelser. I fjor ble avgjørelsesmalene endret blant annet med ny forside. Nå får alle avgjørelser i avdeling overskrifter.

75-årsmarkering av frigjeringa 8. mai 2020

08.05.2020 Høgsterett markerte i dag frigjeringsdagen ved å leggje krans på bysta av tidlegare justitiarius Paal Berg. Justitiarius Toril Marie Øie og direktør Bente Kraugerud stod for kransenedlegginga.

Ledige utrederstillinger

04.05.2020 I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse. Søknadsfristen er 25. mai 2020. 

Slik følger du Høyesteretts digitale ankeforhandlinger

30.04.2020 På grunn av koronaepidemien gjennomføres ankeforhandlingene inntil videre som fjernmøte. Rettsmøtene er åpne for publikum og presse på samme måte som om de hadde vært holdt i Høyesteretts Hus. De fleste sakene i Høyesterett går for åpne dører.

Plenumsbehandling av klimasøksmål

20.04.2020 Høyesteretts ankeutvalg tillot 20. april 2020 fremmet anken fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 i sak nr. 18-060499ASD-BORG/03 mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon opptrer som partshjelpere til fordel for Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden. Saken skal avgjøres ...

Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

17.04.2020 Høyesterett gjennomførte fredag 17. april 2020 for første gang en ankeforhandling som fjernmøte.   Saken gjaldt straffutmåling for forsikringsbedrageri. Dommerne i saken var justitiarius Øie og dommerne Falkanger, Noer, Bergsjø og Bergh. Forsvarer var advokat Frode Sulland, og aktor var statsadvokat Tomasz Edsberg. Ankeforhandlingen ble gjennomført i et virtuelt møterom i stedet for i Høyestere...

Utnevnelse av dommer ved Høyesterett

17.04.2020 Professor Jens Edvin Andreassen Skoghøy er i statsråd i dag utnevnt til dommer ved Norges Høyesterett. Han har tidligere vært høyesterettsdommer i 18 år.

Skriftlig behandling av straffesak

03.04.2020 Høyesterett avsa i dag – for første gang i historien – dom i straffesak hvor behandlingen i Høyesterett kun foregikk skriftlig. Skriftlig behandling betyr at forsvarer og aktor inngir skriftlige innlegg istedenfor å prosedere saken i skranken i Høyesteretts hus.

Offentlig uttalelse om ny dommer

30.03.2020 Det skal utnevnes en dommer til et ledig dommerembete ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Storkammersaker om barnevern

27.03.2020 Høyesterett avgjorde fredag 27. mars 2020 tre saker om barnevern, som har blitt behandlet i sammenheng i storkammer. Sakene reiste spørsmål om retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 er krenket, særlig sett i lys av dom av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i storkammer i Strand Lobben-saken og senere praksis fra domstolen. Alle de tre avgjørel...

Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

12.03.2020 Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel...

9. mars 2020 inviterte Høyesterett til et nytt Kontaktforum

Kontaktforum 9. mars 2020

10.03.2020 Kontaktforum i Høyesterett ble arrangert for første gang i mars 2019. Møtet tar sikte på uformelle diskusjoner mellom Høyesterett og representanter fra henholdsvis Advokatforeningen, Regjeringsadvokaten, Riksadvokaten/påtalemyndigheten og de faste forsvarerne.

Studentutgreiar i Høgsteretts utgreiingseining

01.03.2020 Høgsteretts juridiske utgreiingseining har ledig stilling som studentutgreiar frå hausten 2020 for ein juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgåve. Søknadsfrist er 5. mars 2020.

Søkere til dommerembete

18.02.2020 Det er seks søkere til høyestererettsdommerembetet som har vært utlyst som følge av at dommer Erik Møse fratrer for aldersgrensen 1. november 2020.

Nye dommere til Høyesterett

10.06.2017 Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund ble i statsråd 10. juni utnevnt som nye dommere i Høyesterett.

Ny dommer i Høyesterett

02.12.2016 Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd 2. desember 2016 utnevnt til dommer i Høyesterett.

Kurs i ankeforberedelse og prosedyre i sivile saker 23. mars

01.02.2020 Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett. Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken.

Oppdatert advokatveiledning

24.01.2020 Høyesterett har oppdatert Advokatveiledningen. Veiledningen foreligger nå også på nynorsk.

Ledige studentvikariater

09.01.2020 I Høyesteretts juridiske utredningsenhet er det i sommerferien 2020 ledig 1-2 vikariater for studenter for en periode på 4-6 uker. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Nye faste forsvarere

08.01.2020 John Christian Elden og Øystein Storrvik er antatt som faste forsvarere i Høyesterett, med virkning fra dags dato og for åtte år fremover.  Det er tilsammen tre verv som faste forsvarere i Høyesterett. Den tredje faste forsvareren er Arild Dyngeland. Han har vervet frem til 2022.

Advokatforum 2019

26.09.2019 Høyesterett inviterer til Advokatforum torsdag 10. oktober 2019 kl. 16 - 18

Høyesterett besøker Vestfold 23. til 25. september 2019

18.09.2019 Siden Høyesterett har hele Norge som rettskrets, besøker Høyesterett hvert år et av landets fylker. Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold innenfor offentlig og privat sektor.

Kurs for advokater

01.09.2019 14. oktober 2019 holder høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Utnevnelse av ny direktør i Høyesterett

09.08.2019 Bente Johanne Kraugerud er i Statsråd 9. august 2019 utnevnt til direktør i Høyesterett. Gunnar Bergby, som har vært Høyesteretts direktør i 25 år, går av for aldersgrensen per 1. september 2019.

Ambassadørbesøk

06.06.2019 Høyesterett inviterte onsdag 5. juni for første gang hele korpset av utenlandske ambassadører til Norge.

Eiendomskatten i Oslo

27.05.2019 Høyesterett behandler 27.–29. mai 2019 ankesak mellom Oslo kommune og John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. KS opptrer som partshjelper for kommunen. Saken gjelder gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune for 2016.

Sak overført til storkammer

07.05.2019 Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.

Nye møterettsadvokater

29.03.2019 Justitiarius Toril Marie Øie inviterte 27. mars 2019 til en mottakelse i Høyesteretts hus for advokater som fikk møterett i 2018.

Nye høyesterettsdommere

27.02.2019 Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.

Justitiarius om søkerne

26.02.2019 Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Dom i snøkrabbesaka

14.02.2019 Høgsterett seier dom i snøkrabbesaka torsdag 14. februar 2019 kl. 09.00.

Aktørportalen

11.12.2018 Høyesterett er fra 11. desember 2018 tilknyttet Aktørportalen. Det er obligatorisk for advokatene å bruke portalen.

Advokatforum i Høyesterett

22.11.2018 Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterte 22. november til Advokatforum.

Ny norsk dommer i EMD

09.10.2018 Europarådets parlamentarikerforsamling har valgt høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen til ny norsk dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Finlands Lejons orden

08.10.2018 Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei er tildelt Storkorset av Finlands Lejons orden.

Plenumssak om utmarksressurser

17.01.2018 Høyesterett i plenum med 17 dommere behandler 17. – 26. januar 2018, ankesak 2017/860 Finnmarkseiendommen mot Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag (sivil sak, anke over dom) Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.

Pressefrokost i Høyesterett

08.01.2018 Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer pressen mandag 8. januar 2018 kl. 09.00 til 11.00.

Nordisk juristmøte

25.08.2017 Høyesteretts rolle var blant temaene da jurister fra alle de nordiske land, satte hverandre stevne i Helsingfors i dagene 23. til 25. august.

Justitiarius om søkerne

06.06.2016 Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Ny justitiarius utnevnt

19.02.2016 Høyesterettsdommer Toril Marie Øie er utnevnt som ny justitiarius i Høyesterett med virkning fra 1. mars 2016.

Festskrift til justitiarius Tore Schei

19.02.2016 Ved utgangen av februar 2016 forlater Tore Schei sitt embete som justitiarius i Norges Høyesterett etter oppnådd aldersgrense. Tore Schei har da vært i Høyesterett i hele 30 år, først som dommer, og deretter som justitiarius fra august 2002.

Til toppen