Høyesterett i plenum 8. til 11. november 2016

Justitiarius besluttet 25. mai 2016 at sak nr. 2014/2089 Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Saken gjelder spørsmål om en varslet boikott er rettstridig, jf. boikottloven § 2 bokstav a og c. Høyesterett har innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forholdet til EØS-konkurranseretten og etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31, jf. EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 19. april 2016 i sak E-14/15.

Saken skal behandles i plenum fordi det er reist spørsmål om disse bestemmelsene i EØS-avtalen – hvis boikotten anses å stride mot dem – kommer i strid med Grunnloven § 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet. Det er i så fall et spørsmål om disse bestemmelsene må gis forrang.

Til toppen