Justitiarius om søkerne

Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen."

Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Anders Anundsen i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund som nr. 1 til hver av stillingene. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er mange godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen. 

Høyesterett, 6. juni 2016
Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Til toppen