Anmodning til EFTA-domstolen

Høyesteretts sak nr. 18-77187 – Fosen-Linjen AS, AtB AS mfl.

Høyesterett stiller EFTA-domstolen oppfølgingsspørsmål om hvilke krav håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, stiller til ansvarsgrunnlaget for oppdragsgivers erstatningsansvar for positiv kontraktsinteresse. 

Les anmodningen om rådgivende tolkingsuttalelse

Til toppen