Plenumssak om utmarksressurser

Høyesterett i plenum med 17 dommere behandler 17. – 26. januar 2018, ankesak 2017/860

Finnmarkseiendommen mot Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag (sivil sak, anke over dom)

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.

Saken gjelder anke fra Finnmarkseiendommen og avledet anke fra Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark.

Utmarksdomstolen er en særdomstol som behandler tvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven. Stjernøya/Seiland ble utlyst som felt 1, og tvist om eiendomsrett til deler av dette feltet ble behandlet av Høyesterett i HR-2016-2030-A. Nesseby kommune, som denne saken gjelder, er felt 2.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen, representert ved Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag, som bruksrettshaver. Tvisteområdet utgjør ca. 470 kvadratkilometer og strekker seg fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst, og fra marbakken til Jakobselvkroken.

Tvisten vedrører ikke eiendomsretten, men knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til å styre og forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene.

Saken reiser særlig spørsmål om lokalbefolkningens faktiske bruk av utmarken gjennom tidene, og om bruken gir grunnlag for de rettigheter som pretenderes. Saken berører også forholdet til internasjonal urfolksrett.

Finnmarkskommisjonen, som avga rapport 13. februar 2013, konkluderte med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet, og at rettighetene ikke går lenger enn det som følger av finnmarksloven.

Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag brakte saken inn for utmarksdomstolen, som ved dom 23. januar 2017 ga lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte utmarksressursene, med unntak av uttak av trevirke i tvisteområdet samt fisket i Bergebyelva.

Den avledede anken fra bygdelaget knytter seg til styring og forvaltning av fisket i Bergebyelva.  

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts annen avdeling. Forhandlingene starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.30 alle rettsdagene. 

Ankeforhandlingen er åpen for pressen og allmennheten. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesteretts informasjonsavdeling sta@hoyesterett.no

Til toppen