Besøk av førstepresidenten i Polens høyesterett, Prof. Dr. Małgorzata Gersdorf

Høyesterett tok tirsdag 15. oktober 2019 imot besøk fra førstepresidenten i Polens høyesterett, Prof. Dr. Małgorzata Gersdorf.

Gersdorf er i Norge for å delta på Rettssikkerhetskonferansen, som arrangeres av Juristforbundet onsdag 16. oktober 2019.

Polske myndigheter har siden 2015 vedtatt flere endringer rettet mot dommerne i landet. I 2018 ble det vedtatt en lov som økte antallet høyesterettsdommere og samtidig reduserte pensjonsalderen for høyesterettsdommerne fra 70 år 65 år. Presidenten skulle kunne forlenge embetstiden til ut over pensjonsalderen.

Loven innebar at det skulle utnevnes nye dommere til over halvparten av embetene i Polens høyesterett. På grunn av en endring i utpekingen av medlemmene av det nasjonale dommerrådet, som nominerer nye dommere, ville det styrende «Lov og rettferdighetspartiet» hatt betydelig innflytelse på utnevnelsene. Den internasjonale dommerunion var blant flere som kritiserte endringene for å undergrave domstolenes uavhengighet og å true rettsstaten.

Małgorzata Gersdorf og en rekke av hennes dommerkollegaer nektet å gå av for den nye pensjonsalderen. I et åpent «brev til Polens borgere» omtalte hun endringene som «et statskupp mot strukturen til en av statens viktigste institusjoner», og sa at «det finnes ingen rettslig eller moralsk rettferdiggjøring av ødeleggelsen av rettsstaten i Polen, beskrevet i grunnloven § 2».

I juli 2018 brakte Europakommisjonen endringene i pensjonsalder inn for EU-domstolen i et traktatbruddssøksmål mot Polen. EU-domstolen traff 19. oktober 2018 midlertidig forføyning som forbød Polen å sette endringene i verk. I dom 24. juni 2019 kom EU-domstolene til at endringene i pensjonsalder innebar krenkelse av Europatraktaten artikkel 19 (1) og EUs charter om grunnleggende rettigheter artikkel 47, som skal sikre rettferdig rettergang. Også presidentens adgang til å forlenge dommernes embetstid til ut over pensjonsalderen, ble underkjent.

Torsdag 10. oktober 2019 reiste Europakommisjonen nytt traktatbruddssøksmål mot Polen, på bakgrunn av nytt disiplinærsystem for polske dommere, som kommisjonen mener undergraver domstolenes selvstendighet og ikke sikrer dommerne uavhengighet fra politisk kontroll. Et annet traktatbruddssøksmål om pensjonsalderen i de lavere instanser, står allerede til behandling i EU‑domstolen.

Til toppen