Eiendomskatten i Oslo

Høyesterett behandler 27.–29. mai 2019 ankesak mellom Oslo kommune og John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. KS opptrer som partshjelper for kommunen. Saken gjelder gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune for 2016.

Oslo bystyre vedtok forskrift 16. desember 2015 nr. 1654 om eiendomsskatt i Oslo kommune for 2016. Ifølge forskriften skulle eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. Den alminnelige skattesatsen var satt til 2 promille. Bystyret fastsatte et bunnfradrag på 4 000 000 kroner for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet. 

Huseiernes Landsforbund varslet gruppesøksmål mot Oslo kommune. Stevning ble inngitt i desember 2016. Senere har John Sverre Svendsen overtatt som grupperepresentant. 

For tingretten ble det lagt ned påstand om at forskriften og kommunens utskrivingsvedtak for 2016 er ugyldige, og at kommunen skulle tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016. Påstanden om at forskriften er ugyldig, ble begrunnet med måten bunnfradraget var fastsatt på. Påstanden om at utskrivingsvedtakene er ugyldige, bygget på at fristen for utskriving av eiendomsskatt i eiendomsskatteloven § 14 andre ledd ikke var overholdt. 

Ved Oslo tingretts dom og kjennelse 6. juni 2016 ble Oslo kommune frifunnet, likevel slik at retten avviste gruppesøksmålet for de av saksøkerne som ikke hadde påklaget sitt utskrivingsvedtak. 

Borgarting lagmannsrett kom delvis til et annet resultat i dom og kjennelse 31. oktober 2018. Lagmannsretten vurderte at utskrivingsvedtakene for 2016 er ugyldige, og at kommunen skulle tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016. For øvrig ble resultatet i det vesentlige det samme som i tingretten. 

Både Oslo kommune og John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Kommunens anke gjaldt rettsanvendelsen og saksbehandlingen. Anken fra John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. gjaldt rettsanvendelsen. Høyesteretts ankeutvalg fremmet 7. februar 2019 ankene til behandling i Høyesterett, med unntak av kommunens anke over saksbehandlingen. Ankeutvalget besluttet samtidig at en anke fra John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. over lagmannsrettens kjennelse i sin helhet skal avgjøres av Høyesterett med fem dommere. Sakene er forent til felles behandling. 

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts Annen avdeling.

Dommere i saken vil være Webster, Bergsjø, Arntzen, Falch og Bergh. 

Forhandlingene starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.30 alle de tre rettsdagene. 

Ankeforhandlingen er åpen for pressen og allmennheten. 

Avgjørelse i saken vil foreligge om lag fire uker etter ankeforhandlingen. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesterett informasjonsavdeling:

sta@hoyesterett.no eller rye@hoyesterett.no.

 

Til toppen