Kurs for advokater i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Høyesterettsdommerne Webster og Bergsjø, sammen med advokat Fougner, holdt mandag 14. oktober 2019 kurs for advokater i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Formålet med kurset er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett.

Alle sakens stadier blir gjennomgått - fra utarbeidelse av ankeerklæring til nedleggelse av påstand i skranken. Kurset gir økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for landets øverste domstol. Høyesterett ønsker at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på dette årlige kurset.

Til toppen