Sak overført til storkammer

Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.

Høyesterett i avdeling besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak 19-008666 til forsterket rett i medhold av domstolloven § 6 andre ledd andre punktum jf. § 5 fjerde ledd.

Saken gjelder gyldigheten av UNEs vedtak om bortvisning av en kanadisk statsborger på grunn av manglende oppholdsrett i Norge. 

Den reiser blant annet spørsmål om rett til opphold i Norge kan utledes av direktiv 2004/38 EF om fri bevegelighet, og i tilfelle om vilkårene for dette. 

Saksforberedende dommer har besluttet at spørsmål i saken må forelegges for EFTA-domstolen. Den nærmere utforming av spørsmålene vil skje i dialog med partene.

Justitiarius besluttet 27. mai 2019 at saken skal behandles i storkammer med 11 dommere.

Saken er ennå ikke berammet.

Til toppen