Raskere publisering av nye avgjørelser og tilgang til sluttinnlegg

Nye rutiner i Høyesterett skal sikre raskere publisering av dommer og lettere tilgang til sluttinnlegg

Formål

Det er et sentral mål for Høyesterett å være en åpen domstol. Høyesterett endrer derfor nå rutiner for å legge forholdene enda bedre til rette for rask tilgang til Høyesteretts dommer, og for å gi bedre informasjon om sakene i forkant av ankeforhandling. 

Raskere publisering av dommer

Høyesteretts dommer avsies ved muntlig votering i eget rettsmøte. Tradisjonelt har avgjørelsene av rent praktiske grunner ofte ikke vært korrekturlest og satt i stil og orden allerede ved domsavsigelsen.  Partene og pressen har – rett etter voteringen er gjennomført – fått kopi av rettsboken hvor kun domsresultatet har fremkommet. Begrunnelsen for resultatet – domspremissene – har normalt blitt publisert noen dager etter voteringen. Nå endrer vi rutiner slik at domsslutning og domspremisser normalt vil foreligge samtidig, kort tid etter votering.

Behov for endring har vokst frem i takt med at pressen publiserer nyhetssaker raskere enn før. Samtidig gjør nye digitale arbeidsmåter – tilført blant annet gjennom at Høyesterett i 2018 koblet seg til domstolenes felles saksbehandlingssystem (Lovisa) og Aktørportalen – at Høyesterett nå i de fleste saker vil kunne offentliggjøre domsslutning og domspremisser samtidig. 

Lettere tilgang til sluttinnlegg

Bruken av sluttinnlegg i sivile saker for Høyesterett har økt de siste årene. Sluttinnleggene oppsummerer partenes hovedsynspunkter og foreligger kort tid før ankeforhandling. Pressen har som den store hovedregel rett til innsyn i sluttinnlegg i sivile saker. I straffesaker inngis det vanligvis ikke sluttinnlegg, og pressen kan bare gis innsyn dersom partene samtykker.

Høyesterett vil nå følge opp et ønske fra pressen om bedre tilgang til sluttinnlegg. Pressen vil rutinemessig få tilsendt sluttinnleggene i sivile saker uken før saken skal behandles i Høyesterett. Høyesterett vil også opplyse om det er inngitt sluttinnlegg i straffesaker.

Til toppen