75 år sidan Høgsteretts gjenopning etter okkupasjonen

Foto: Kihle / NTB scanpix

Den 14. mai 1945 kunne justitiarius Paal Berg erklære Noregs Høgsterett for gjenopna etter okkupasjonen.

H. K. H. kronprins Olav var til stades under den høgtidlege gjenopninga. Det same var alle dommarane med unntak av dommar Emil Stang. Han vart plassert i konsentrasjonsleir i Tyskland under krigen og var på dette tidspunktet ikkje komen heim. Ei rekkje andre prominente gjestar var også til stades.

Ved gjenopninga sa Paal Berg blant anna følgjande:

"Vi skal nå atter bygge opp vårt gamle rettssamfunn, et av de eldste i den vest-europeiske kulturkrets. Det er en gammel rettstanke hos oss at borgerne kan søke rettsvern hos domstolene ikke bare mot rettsovergrep fra andre borgere, men også mot maktmisbruk fra dem som styrer landet. Som Norges øverste domstol er Høyesterett lovens og rettens første vokter. Vi har ingen annen over oss enn Grunnloven og gjeldende lov. Men vi er ikke lovens herrer, vi er dens tjenere. Og vårt ansvar er dobbelt stort fordi våre dommer ikke kan prøves av noen annen myndighet. «Deligite justitiam, qui judivatis terram», sier et gammelt latinsk ord. «Elsk rettferd, I som er dommere på jorden». Måtte disse ord alltid lyse som en ildskrift for oss dommere i Høyesterett, og for alle dommere utover hele Norges land.»

Høgsterettsadvokat Gustav Heiberg heldt også tale. Det same gjorde førstelagmann i Eidsivating, Honoratus Paul Hjelm-Hansen. Frå London talte formannen for Den norske sakførerforening, Henning Bødtker.

Talane er publisert i Rt. 1945 s. 2, les talane her.

Høyr nyheitssendinga frå London denne dagen, med blant anna Bødtkers tale, her.

Ved frigjeringsjubileet i 1995 vart det halde møte i Høgsterett. Les talane til justistiarius Carsten Smith, formannen i Den Norske Advokatforening Bjørg Ven og førstelagmann Agnes Nygaard Haug her.

Til toppen