Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

Foto: Rett24

Høyesterett gjennomførte fredag 17. april 2020 for første gang en ankeforhandling som fjernmøte.  

Saken gjaldt straffutmåling for forsikringsbedrageri. Dommerne i saken var justitiarius Øie og dommerne Falkanger, Noer, Bergsjø og Bergh. Forsvarer var advokat Frode Sulland, og aktor var statsadvokat Tomasz Edsberg. Ankeforhandlingen ble gjennomført i et virtuelt møterom i stedet for i Høyesteretts Hus. Saken ble prosedert på samme måte som om den hadde gått i rettssalen, men uten bruk av rettskapper. Justitiarius har besluttet at det ikke skal benyttes rettskapper i fjernmøter.

På grunn av situasjonen med spredning av koronavirus har de muntlige ankeforhandlingene i Høyesterett vært utsatt siden fredag 13. mars. Høyesteretts ankeutvalg har imidlertid hele tiden vært i full virksomhet.  

Ved at det nå er lagt til rette for utvidet bruk av fjernmøte både i sivile saker og i straffesaker, og gitt adgang til skriftlig behandling også i straffesaker, vil Høyesterett som landets øverste domstol være i tilnærmet ordinær drift.   

Rettsmøtene som gjennomføres som fjernmøte vil være åpne for publikum og presse på samme måte som om de hadde vært holdt i Høyesteretts Hus. De virtuelle møterommene har imidlertid per i dag et begrenset antall plasser som innebærer at det normalt vil være 15 plasser tilgjengelig for presse og publikum, se nærmere informasjon om dette her. Som for rettsmøter som holdes i rettssalen, skal fjernmøter gjennomføres med orden og verdighet. I straffesaker er fotografering og filmopptak forbudt uten særskilt tillatelse. Dette omfatter også skjermdump («screenshot») og videre streaming.

Til toppen