Eirik Jensens anke behandles ikke

Høyesteretts ankeutvalg har avgjort anken fra Eirik Jensen, som i Borgarting lagmannsretts dom 19. juni 2020 ble funnet skyldig i medvirkning til grov narkotikaforbrytelse under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon. For disse forhold og noen mindre overtredelser av våpenlovgivningen ble Jensen dømt til fengsel i 21 år og inndragning av utbytte med 1 418 000 kroner. 

Høyesteretts ankeutvalg har i en begrunnet beslutning kommet til at det ikke er grunn til å tillate anken fremmet til behandling i Høyesterett.

Les hele beslutningen

Etter ankeutvalgets generelle vurdering er dommen velstrukturert og svært grundig. Til en anførsel om at lagmannsretten til skade for Jensen har anvendt et uriktig beviskrav, har ankeutvalget bemerket at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode.

Lagmannsrettens begrunnelse for sitt bevisresultat oppfyller dessuten klart lovens krav til begrunnelse. I støtteskrivene til anken – særlig de som er utarbeidet av Jensen – er det anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve. 

I anken er det videre anført at dommen bygger på uriktig rettsanvendelse med hensyn til hva som regnes som medvirkning og grov korrupsjon. Ankeutvalget kunne ikke se at lagmannsrettens rettsanvendelse er uriktig.

Det er også påberopt en rekke forskjellige saksbehandlingsfeil. Ankeutvalget har kommet til at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken.

Ankeutvalget kunne heller ikke se at det er noe å bemerke til at lagmannsretten har anvendt lovens maksimumsstraff på fengsel i 21 år. Det er heller ikke noe å bemerke til inndragningsbeløpet, som er i samsvar med det beløpet lagmannsretten har funnet bevist at Jensen har mottatt som utbytte.

Til toppen