Foreleggelse for EFTA-domstolen i sak 19-143507

Foto:Sturalson

Anmodning om rådgivende tolkningsuttalelse.

Brev fra Høyesterett til EFTA-domstolen 27. mars 2020

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. november 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 2. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.

Saken gjelder: Forvaltningsrett. Om avslag på søknad om tannlegeautorisasjon på grunnlag av utdannelse fra Danmark, men uten rett til selvstendig virke.

Staten v/Statens helsepersonellnemnd
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)
 
mot
 
Anniken Jenny Lindberg
(advokat Tone Christin Galaasen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-143507SIV-HRET.

Til toppen