Foreleggelse for EFTA-domstolen i sak om trygdebedrageri

Høyesteretts vestibyle

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker gjenåpnet 19. mars 2020 Høyesteretts dom 15. mars 2017, der A ble dømt til fengsel i 75 dager for grovt uaktsomt grovt bedrageri ved at han mottok arbeidsavklaringspenger uten å opplyse om flere opphold i Italia.

I medhold av domstolloven § 51a har Høyesterett nå besluttet å anmode EFTA-domstolen om en rådgivende tolkningsuttalelse i saken, for å få avklart om folketrygdlovens krav til opphold i Norge for å motta arbeidsavklaringspenger er forenlig med EØS-retten.

Les foreleggelsesskrivet her

Til toppen