Kurs i saksførebuing og prosedyre for Høgsterett i straffesaker

Foto: Høgsterett

Mandag 27. januar 2020 heldt høgsterettsdommar Knut Kallerud, førstestatsadvokat Runar Torgersen og advokatane Arne Gunnar Aas og Halvard Helle kurs for forsvararar og aktorar om saksførebuing og prosedyre for Høgsterett i straffesaker.

Det blir årleg arrangert to kurs om prosedyre i sivile saker og eitt kurs om prosedyre i straffesaker.  

Høgsterett forventar at alle som melder seg til prøve, har gjennomført kurs dersom det er praktisk mogleg for dei. Kursa blir arrangerte i Høgsteretts Hus i samarbeid med Juristenes utdanningssenter. Kursoversikt på www.jus.no

Til toppen