Offentlig uttalelse om ny dommer

Foto: Sturlason

Det skal utnevnes en dommer til et ledig dommerembete ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius «avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen.» Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i telefonmøte med justisminister Monica Mæland i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Jens Edvin Andreassen Skoghøy som nr. 1 til stillingen. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater.

Høyesterett, 30. mars 2020

Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Til toppen